Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Abdülgani bin Abdülcelil Geredevi’xxnin Risale-i Segürname’xxsi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, no.44, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nidâî-i Ankaravî’nin Risâle-i Tarikat-ı Nidâî Adlı Eseri

dergİabant (Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi), vol.7, no.14, pp.510-532, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kadın Divan Şairlerinin Kaleminden Hz. Fatıma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.66, pp.76-83, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müellifi Bilinmeyen Bir Kırk Hadis Tercümesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.27, pp.122-140, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR KIRK HADİS TERCÜMESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.27, pp.122-140, 2017 (National Refreed University Journal)

Lütfi’nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi

Süleyman Demirel Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.24, pp.83-94, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SÛFÎ ŞAİRLERİN DİVANLARINDA GÜLŞENİYYE VE HASAN SEZÂÎ-Yİ GÜLŞENÎ

Uluslararası Edirne'de Tasavvufi Hayat ve Hasan Sezayi Gülşeni Sempozyumu, Edirne, Turkey, 14 - 15 October 2021, pp.1

Nakşibendi Mehmed Murad Divanı'nda Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefzade Rumi ve İsmail Rusuhi Ankaravi Methiyeleri

5. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 13 March 2020, pp.257-270

Köstendilli Süleyman Şeyhi Efendi Divanı’nda Nakşibendilik

Uluslararası Köstendilli Süleyman Şeyhi Sempozyumu, Sofya, Bulgaria, 28 - 29 September 2019, pp.273-288

Sevdayi ve Fedayi'nin kaleminden Şehzade Korkut

Uluslararası Katılımlı Şehzade Korkut Sempozyumu, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2019, pp.1

KÖSTENDİLLİ SÜLEYMAN ŞEYHÎ EFENDİ DİVANI’NDA NAKŞİBENDÎLİK

ULUSLARARASI KÖSTENDİLLİ SÜLEYMAN ŞEYHÎ SEMPOZYUMU, Sofya, Bulgaria, 27 - 28 September 2019, pp.273-288 Creative Commons License

Lütfi'nin Manzum Hadis Tercümesi

V. Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Turkey, 12 - 17 May 2016

LÜTFİ'NİN MANZUM KIRK HADİS TERCÜMESİ

V. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Isparta, Turkey, 10 - 12 May 2016, pp.12

Books & Book Chapters