Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kompulsif Satın Alma Davranışının Y ve Z Kuşaklarında Cinsiyetler Arası Analizi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.28, 2020 (Other Refereed National Journals)

BİLİŞSEL ÖNYARGILAR SEÇİMLERİMİZİ NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR: BEŞ FARKLI ÇERÇEVELEME TÜRÜNÜN TERCİHLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Eurasian Academy of SciencesEurasian Business Economics Journal, no.21, pp.1-14, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çerçeveleme Etkisi’nin İşsizlik Bağlamında İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.31, pp.4376-4403, 2020 (Other Refereed National Journals)

Hedonik Tüketimin Plansız Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisinde Sosyal Medyanın Aracılık Rolü

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.15-37, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Dönüşüm: Yeni Bölgecilik Yaklaşımı ve Türkiye Yansımaları

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.3, pp.113-120, 2019 (Other Refereed National Journals)

DAVRANIŞSAL İKTİSAT ÇERÇEVESİNDE SINIRLI RASYONALİTE: TÜKETİCİ TERCİHLERİNDE ALGI YANILGISI ÜZERİNE BİR DENEY

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.16, pp.9-34, 2019 (Other Refereed National Journals)

ISPARTA İLİNDE EV DIŞI GIDA TÜKETİM TERCİHLERİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

AVRASYA Uluslararası AraĢtırmalar Dergisi, vol.7, no.18, pp.412-424, 2019 (Other Refereed National Journals)

Davranışsal İktisatın Anlaşılmasına Yönelik Bir Literatür Taraması

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.161-190, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

DİJİTAL EKONOMİNİN YÜKSELEN YÜZÜ: BİTCOİN’İN DEĞERİ İLEBİLİNİRLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.22, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bentham’ın Fayda Kuramına Evrimsel Yaklaşım: Kahneman’ın Deneyimlenen Fayda Kuramı

11. Güncel Araştırmalarla sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 03 November 2019

İŞSİZ BÜYÜME TEZİNİN SINANMASI: 2005-2017 TÜRKİYE ÖRNEĞİ

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.465-477

GELİR VE GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETİN SUÇ ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

2. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2018

Yoksullaştıran Büyüme Hipotezinin Sınanması: 2003 – 2018 Türkiye Örneği

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 08 December 2018, pp.2103-2114

Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Alternatif Enerji Kaynaklarının Önemi: Türkiye Örneği

İkinci Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Sürdürülebilir Küresel Rekabet (CIEP), 5 - 07 October 2017

Dünya Krizleri ve İzdüşümleri

International Congress on Economics, Finance and Banking, 26 - 28 June 2013

Books & Book Chapters

INTERGENERATION ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPULSIVE BUYING BEHAVIOR AND HEDONIC CONSUMPTION: A COMPARISON BETWEEN Y AND Z GENERATIONS

in: Theoretical And Applied Studies On Turkish Economy, Selim Adem HATIRLI,Şevket Alper KOÇ,Onur DEMİREL, Editor, IJOPEC, London, pp.121-135, 2020 Creative Commons License

Yeni Teknolojilerin Toplumsal Kabulünde İşsizlik Algısının Rolü

in: Ekonomik, Finansal ve Mali Politikaların Uygulamadaki Yansımaları, , Editor, Gazi Kitabevi, pp.469-491, 2020

Sanal Yardımlaşma: Kitlesel Fonlama

in: Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları, Yavuz Demirdöğen, Editor, Nobel Yayınevi, pp.109-127, 2020

RASYONEL BİREYİN BEKLENEN FAYDA TEORİSİNE DAVRANIŞSALYAKLAŞIM: SINIRLI RASYONELLİĞİN BEKLENTİ TEORİSİ

in: BİLİM DÜNYASINDA MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR, Prof. Dr. A. Şevki DUYMAZ, Doç. Dr. Öner ÇELİKKALELİ, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.95-112, 2019