Publications & Works

Articles Published in Other Journals

OECD Ülkelerinin Covid 19 Pandemisi ile Mücadele Performansı:Kesitsel Bir Araştırma

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.10, no.2, pp.399-416, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesinde Bireylerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranış Düzeyinin Belirlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.27, pp.573-586, 2020 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Hekime Yönelik Fiziksel ve Sözel ŞiddetDüzeyinin Meta Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.7, no.1, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Exposure To Violence of Nurses In Turkey: A Meta-Analysis Research

International Journal of Health Management and Strategies Research, vol.6, no.1, pp.127-138, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Hastane Verimliliğinin Meta Analiz Yöntemiyle Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.24-32, 2020 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Performansının TOPSIS Yöntemi İle Analizi

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.160-172, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Bed Use Performance of Pediatrics Clinics in Turkey

Journal Of Contemporary Medicine, vol.9, no.4, pp.354-358, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

HIV/AIDS Hastalık Yükünün ve Harcamalarının Analizi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.11, no.4, pp.191-201, 2019 (Other Refereed National Journals)

Evaluatıon of Bed Utılızatıon Performance of Hospıtal Departments in Turkey wıth Grey Relatıonal Analysıs

International Journal of Health Services Research and Policy, vol.4, no.3, pp.173-183, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Global Burden Of Dısease: A Bıblıometrıc Analysıs Based On The Scopus Database

International Journal of Health Management and Tourism, vol.4, no.3, pp.237-249, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Performance Analysis of OECD Countries Based on Health Outcomes and Expenditure Indicators

Journal of International Health Sciences and Management, vol.5, no.9, pp.114-123, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Economic Burden of Obesity-Related Comorbidities in Turkey

Gümüşhane University Journal of Health Sciences, vol.8, no.3, pp.223-230, 2019 (Other Refereed National Journals)

Hastanelerde Otomatik İlaç Dağıtım Sistemi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.42, pp.66-74, 2019 (Other Refereed National Journals)

Meme Kanseri Tarama Programlarının Maliyet Etkililiğinin Sistematik Analizi

Sağlık ve Toplum, vol.29, no.3, pp.41-51, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kapsamındaki Maliyet Etkililik Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.34, pp.163-180, 2019 (Other Refereed National Journals)

Veri Zarflama Analizi ile Ülkelerin Medikal Turizm Etkinliğinin Ölçülmesi

OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.18, pp.917-936, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

MANAS SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.8, no.3, pp.2662-2678, 2019 (Other Refereed National Journals)

Tıbbi Malzeme Stok Kontrolünde ABC ve VED Analizi: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.10, no.24, pp.254-263, 2019 (Other Refereed National Journals)

Mamografi Sağlık Teknolojisi İle Meme Kanseri Tarama Programının Klinik Etkililiğinin Meta Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.28, pp.401-430, 2017 (Other Refereed National Journals)

Hastanelerde Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.8, no.3, pp.374-400, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Derecesinin Ölçülmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019, pp.1481-1491

A META ANALYSIS RESEARCH FOR DETERMINING THE EFFECT OF VERBAL ANDPHYSICAL VIOLENCE TO PHYSİCİAN IN TURKEY

4rd International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019

Bibliometric Analysis of Cost Effectiveness Studies With inThe Scope of HealthTechnology Assessment

4. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019

OECD Ülkelerinde Meme Kanseri Hastalığı Yükünün Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

4. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.903

A Meta Analysis Research For Determining The Effect of Verbal And Physıial Violence to Physician in Turkey

4. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.885

Hastane Verimliliğinin Meta Analiz Yöntemiyle Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 24 - 27 April 2019

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Performans Düzeyinin TOPSIS Yöntemi İle Analizi

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 24 - 27 April 2019

Technical Efficiency Analysis in Hospitals: A Meta-Analysis Study

3rd International Health Sciences and Management Conference, Sofya, Bulgaria, 3 - 06 October 2018

Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

2. Uluslararası12. Ulusal Sağlık veHastane İdaresiKongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1059-1069

Analyzes of University Hospitals Management And Organizations Problems By Using Fishbone Method

4. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium)Analyzes, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 29 April 2018, pp.39

Drug Management SystemPurchase in Hospitals: SWOT Analysis

1st International 11th Conference of Health and Hospital Administration, 13 - 15 October 2017

Purchasing of Medical Equipment in Hospitals: Health Technology Assessment

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives, 5 - 07 October 2017

Breast Cancer Screening With Mammography: A Meta Analysis, Humanities and Social Sciences Conference

Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, Barcelona, Spain, 26 January 2017 - 29 January 2018, pp.51-52

Hastane İşletmelerinde Toplu Satınalımların Birim Alış Fiyatlarına Etkisi

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Turkey, 13 - 15 September 2012

Books & Book Chapters

Burden of Communicable Diseases in Turkey

in: Current Researches in Health Sciences, Duran Nizami, Demir Halit, Editor, Ivpe Cetinje, Cetinje-Montenegro, pp.157-174, 2020

İlaç Sektörü Ve Karanlık Yüzü

in: Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar, ERDEM RAMAZAN, UĞURLUOĞLU DİLRUBA, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.97-136, 2020

Hastalık Yükü: Kavramsal Bir Çerçeve

in: Sağlık Yönetiminde Güncel Tartışmalar, EKE ERDAL, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Ankara, pp.187-227, 2020

Sağlık Kurumlarında Satın Alma Yönetimi

in: Sağlık Kurumları Yönetimi II, Yasemin Akbulut, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.187-208, 2020

Üniversitelerde Akademik Ve İdari Personel İlişkisi

in: Akademide Arka Sokaklar -Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, ERDEM RAMAZAN, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, pp.215-240, 2019

Üniversitelerde Akademik-İdari Personel İlişkisi

in: Akademide Arka Sokaklar Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, Ramazan ERDEM, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.213-238, 2019

Sağlık Bilgi Sistemleri

in: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, AYNUR ATAKLI, ARSLAN KAPLAN, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.105-125, 2016