Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KUR’ÂN’DA “ÂMENE” FİİLİ VE MÜŞTAKLARINA DAİR DİLBİLİMSEL TEFSÎR YÖNÜNDEN BİR İNCELEME

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.35-61, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Tefsîr Kaynaklarında Âyetlerin İsm-i Tafdîl İfadeleriyle Tavsîfi Hakkında Bir İnceleme"

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.32, pp.89-113, 2018 (International Refereed University Journal)

Kur’ân’da “Âmene” Fiili ve Müştaklarına Dair Dilbilimsel Tefsîr Yönünden Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, no.41, pp.35-61, 2018 (International Refereed University Journal)

TEFSÎR KAYNAKLARINDA ÂYETLERİN İSM-İ TAFDÎL İFADELERİYLE TAVSÎFİ HAKKINDA BİR İNCELEME

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp.89-113, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yûnus Sûresi Bağlamında Kur ân-ı Kerîm ve Hazreti Peygamber

BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLMİ MECMUASI, no.20, pp.7-30, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kur ân’ın İ’câzı ve Dilbilimsel Tefsiri Bağlamında Endülüs Geleneğine Mensup Bazı Tefsir Mukaddimelerinin Mukayeseli Bir Tahlili

BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLMİ MECMUASI, no.19, pp.7-23, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yasin ve Mülk Surelerinin Mukayeseli Bir İncelemesi

BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLMİ MECMUASI, no.17, pp.5-22, 2012 (Other Refereed National Journals)

Câsiye Sûresinde Âyâtullâh: Tevhide Çağrı ve Deliller

BAKü DEVLET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLMİ MECMUASI, no.16, pp.11-26, 2011 (Other Refereed National Journals)

”Delâilü’l-İ’câz Sözdizimi ve Anlambilim” Adlı Eser Üzerine

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.22, pp.177-181, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur’ân’ın Metniyle İlgili İddialara Reddiye: Mukaddimetü Kitâbi’l-Mebânî Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.20, pp.89-117, 2008 (Other Refereed National Journals)

ERKEN DÖNEM KAYNAKLARININ TETKİKİ

SOBE SOSYALBİLİMLER EVİ, no.2, pp.113-117, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Arthur Jeffery’nin Yayınladığı ”Kitâbu’l Mebâni”nin Müellifi Üzerine Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, no.15, pp.181-198, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebu Ubeyd Kâsım b. Sellâm’ın Dilbilimsel Tefsir Alanındaki Yeri ve Kaynaklık Değeri Üzerine bir Değerlendirme

4. Uluslararası Kur’xxân-ı Kerim’xxi Yeniden Düşünme -Kur’xxân Çalışmalarının ilk Üç Yüzyılı- İlmî Toplantısı, Ankara, Turkey, 20 - 21 October 2018, vol.1, pp.409-433

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Peygamberin İsim ve Sıfatları

Azerbaycan Şerqşünaslıq Elminin İnkişaf Yolları, Baku, Azerbaijan, 27 - 28 June 2013, pp.789-790

Türkiye’de Tefsir Usûlü/Ulûmu’l-Kur’ân Tartışmaları -Bir Literatür İncelemesi-

Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü, İstanbul, Turkey, 18 - 23 August 2008, pp.381-400

Books & Book Chapters