Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE EFFECTS OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS’xxSOCIAL CAPITAL LEVELS ON ORGANIZATIONALIDENTIFICATION PERCEPTIONS

International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.6, no.69, pp.3804-3817, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikolojik Sözleşme Algısının Örgüte Bağlılığa Etkisi: Özel EğitimKurumlarında Görev Yapan Öğretmenlere Yönelik Bir Araştırma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.376-396, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Kişiliğin Karanlık Yönü:Narsizm ve Hubris Sendromu

AKSARAY ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİBİLİMLER FAKÜLTESİDERGİSİ, vol.12, no.2, pp.67-76, 2020 (Other Refereed National Journals)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANLAYIŞININ BİR FONKSİYONU OLARAK EĞİTİMVE GELİŞTİRMENİN ÖRGÜTLERİN REKABET POLİTİKALARI ÜZERİNE ETKİSİ

International Journal of Business Economics and Management Perspectives, vol.4, no.1, pp.136-149, 2020 (Other Refereed National Journals)

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL MUHALEFET DAVRANIŞINA ETKİSİ: EĞİTİM ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.203-219, 2020 (Other Refereed National Journals)

RİSK ODAKLI İÇ DENETİMİN STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.26, pp.290-301, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kayırmacılık Algısının Örgütsel Muhalefet Davranışı Üzerindeki Etkisi

Alanya Akademik Bakış, vol.4, no.3, pp.541-560, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meslek Aşkı (Calling) Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, pp.167-188, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel Değişimin Yönetilmesi Bağlamında "Çevre - Uyum İlişkisi." Yeni Kurumsal Kuram ile Kaynak Bağımlılığı Kuramları Arasında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.44, pp.89-102, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Örgütsel Değişimin Yönetilmesi Bağlamında ”Çevre - Uyum İlişkisi.” Yeni Kurumsal Kuram ile Kaynak Bağımlılığı Kuramları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.44, pp.89-102, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MESLEKİ EĞİTİMİN GELECEK VİZYONU İNSANKAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN BİRBÜROKRATİK MODEL DENEMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.29, pp.397-413, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kamu Örgütlerinde Değişimin Yönetilmesi (652 Sayılı KHK Çerçevesinde Meb Örneği)

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.9, pp.106-121, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yöneticilerin Sosyal Sermaye Düzeylerinin ÖrgütselÖzdeşleşme Algıları Üzerine Etkisi

11. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-11, 17 - 21 November 2020

Havacılık Emniyetinde İnsan Hatalarını Azaltmada İletişim Davranışları

9. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 22 March 2019

FARKLILIK YÖNETİMİ ALGISININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNEETKİSİ: EĞİTİM YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ UNESAK 2018, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.339-356

Narsizm ve Hubris Sendromu. İnsan Kaynakları YönetimiBağlamında Bir Değerlendirme

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1755-1764

Örgütsel Güç Kaynaklarının Yöneticiler Tarafından Algılanması Üzerine Nitel bir Araştırma

INNOVATION AND GLOBAL ISSUESIN SOCIAL SCIENCES III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.877-886

Implementation of Eating Behaviours with Nutritional Awareness Programme In Primary School Children

ICCON 2018 : International Conference on Childhood Obesity and Nutrition, PRAG, Czech Republic, 9 - 10 July 2018, vol.71, pp.172

Türkiye ve Romanya’nın Eğitim Yönetimi Sistemlerinin Karşılaştırılması

8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 6 - 11 September 2017 Sustainable Development

MEB Ulusal Öğretmen Strateji Belgesinin İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.22-32

Türkiye'de Eğitim Yönetimi Üzerine Yapılmış Araştırmaların İncelenmes: Milli Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi Örneği

IV.İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.400-401 Sustainable Development

Books & Book Chapters

İŞYERİ MUTLULUĞU ÜZERİNDE KİŞİ-ÖRGÜTUYUMUNUN ETKİLERİ

in: Yönetim Bilimleri, Azmi YALÇIN, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.13-30, 2020

KAMU ÖRGÜTLERİNDE ABSENTİZM (İŞE DEVAMSIZLIK) NEDENLERİ VE ALGISI. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

in: GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2019 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER, PROF. DR. KUBİLAY ÖZYER DOÇ. DR. DOĞAN BOZDOĞAN, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-13, 2019

Batı Akdeniz Bölgesinde Görev Yapan Muhasebe Meslek Dersleri ÖğretmenlerininÖrgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Güven Üzerine Etkisi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, Hale Künüçen, Xatire Quliyeva, Yılmaz Seçgin, Editor, EKİN YAYINEVİ, Bursa, pp.245-266, 2019

Batı Akdeniz Bölgesinde Görev Yapan Muhasebe Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Güven Üzerine Etkisi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, H.Hale Künüçen, Xatire Quliyeva, Yılmaz Seçkin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.245-266, 2019

An Evulation of Education Policies in The Process Managament in Contex of İmmigrant and Refeugues

in: International Migration and Refugees in the 21st Century: A Perspective of Turkey, Dr. Hasan Hüseyin Aygün, Dr. Erdal Eke, Editor, Nobel yayınevi, Ankara, pp.127-153, 2019 Sustainable Development

GÖÇ VE MÜLTECİLER EKSENİNDE MEB’İN POLİTİKALARININ SÜREÇ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ..

in: 21.YÜZYILDA ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİLER: BİR TÜRKİYE PERSPEKTİFİ, Dr. Hasan Hüseyin Aygül, Dr. Erdal Eke, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.123-148, 2018 Sustainable Development

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İŞLEVLERİ AÇISINDANULUSAL ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ’xxNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDEAKADEMİK ÇALIŞMALAR, Rıza KARAGÖZ, Timuçin KODAMAN, Marijan PREMOVIĆ, Editor, İvpe Cetinje, Montenegro, Cetinje, pp.477-494, 2018

A Qualitative Research on the Perceptions of Administrators about Organizational Power Resources

in: Contemporary Services Management Issues −Multidisciplinary Perspectives −, Elbeyi Pelit / H. Hüseyin Soybali / Ali Avan, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.187-208, 2018